Dự án ERASMUS+ LMPT
« Đào tạo Đại học, Thạc sĩ chương trình mở và từ xa chuyên ngành Phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam, Trung Quốc và Kyrgyzstan »
Số: 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP