1.      I. Giám đốc

PGS. TS. Bùi Dũng Thể, Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học

2.      II.Tổ chuyên môn

PGS. TS. Bùi Đức Tính, Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển

PGS. TS. Phan Văn Hòa, Phó Trưởng Phòng Đào tạo sau đại học

TS. Phạm Xuân Hùng, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

TS. Phan Thanh Hoàn, Trưởng Phòng Đào tạo đại học

3.      III. Tổ phục vụ

TS. Nguyễn Đức Kiên, Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển

ThS. Trần Thị Thu Hiền, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

ThS. Lâm Hoàng My, Trung tâm Thông tin Thư viện

ThS. Hoàng Thị Kim Tuyến, Trung tâm Thông tin Thư viện