Trung tâm Tài nguyên xuất sắc tại Huế được thành lập năm 2019, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là hỗ trợ, phát triển các công việc, nhiệm vụ Dự án “Đào tạo Đại học, Thạc sĩ chương trình mở và từ xa chuyên ngành Phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam, Trung Quốc và Kyrgyzstan” (gọi tắt là dự án LMPT) do chương trình Erasmus+ của Ủy ban Châu Âu. Ngoài ra Trung tâm là địa điểm chia sẻ kinh nghiệm học thuật giữa các giáo viên và sinh viên và nhà chuyên môn trong lĩnh vực du lịch bền vững; là nơi xây dựng và tiến hành các chương trình hợp tác với các trường Đại học, các nhà khoa học trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức du lịch trên địa bàn tạo cơ hội việc làm trong lĩnh vực du lịch cho sinh viên.