Lợi ích từ dự án: các sản phẩm / kết quả: 

1.1 Biên bản của các cuộc họp

1.2 3 Báo cáo tổng hợp của các quốc gia

1.3 3 Danh sách 20 nhà đổi mới chương trình đào tạo và 3 danh sách của 6 chuyên gia tư vấn từ xa ở Châu Âu

1.4 Các cuộc họp đầu tiên

2.1 Hướng dẫn về phương pháp luận, thăm quan học tập tại Châu Âu và 60 người tiên tiến

2.2 Ba chiến lược hành động quốc gia

2.3 Hai bản mô tả nghề nghiệp và danh hiệu văn bằng mỗi quốc gia

2.4 Phân loại nhu cầu đào tạo theo vùng

3.1 Hai mươi giáo viên được tập huấn tại Châu Âu

3.2 Sáu hồ sơ xin phê duyệt / Viết chương trình và môn học

3.4 Ba trung tâm xuất sắc về du lịch bền vững

4.1 Các trường đại học thiết lập không gian mạng về giáo dục

4.2 Phát triển quá trình học tập

4.3 Hai mươi giảng viên trong mỗi khu vực được tập huấn chuyên nghiệp để thực hiện vai trò hỗ trợ trên không gian mạng sư phạm

4.4 Tiến hành và mở chương trình đào tạo trên mạng; Cung cấp tất cả các tài liệu và số hóa nguồn lực giảng dạy.

5.1  270 sinh viên được đào tạo tại mỗi vùng

5.2 Công ước văn bằng kép - Văn bằng liên kết

5.3 Đồng tổ chức các khóa học trong các doanh nghiệp

6.1 20 giáo viên được  tập huấn về giảng dạy “Kỹ thuật tìm kiếm việc làm”

6.2 Tiến hành đào tạo Module "Doanh nhân Du lịch bền vững"

7.1 Tạo ra một hệ thống mô đun FTLV (Đào tạo suốt đời) bao gồm tất cả các lĩnh vực du lịch bền vững

7.2 Các công cụ học tập kỹ thuật số cho mỗi một trong các mô-đun FTLV

7.3 Ở mỗi nước, 50 chuyên gia được đào tạo ít nhất một mô-đun đào tạo tập trung hoặc từ xa

8.1 Truyền thông hóa dự án

8.2 Hỗ trợ sự kiện và phương pháp phổ biến

8.3 Hỗ trợ tài chính cho hoạt động

9.1 Kế hoạch chất lượng và thực hiện

10.1 Thành lập các ban điều hành

10.2 Ký kết các thoả thuận tài trợ

10.3 6 người được đào tạo tại Pháp để quản lý dự án Erasmus +

 

10.4 Quy định và giám sát ở các nước và phối hợp giữa các trường đại học Châu Âu