Các mục tiêu của dự án:

  • Các mục tiêu chung:

1.      Đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa giáo dục đại học tại các nước đối tác.

2.      Nâng cao chất lượng và sự phù hợp của giáo dục đại học tại các nước đối tác.

3.      Thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực.

4.      Cải thiện mạng lưới hợp tác các trường đại học, viện nghiên cứu giữa các nước đối tác và các nước thành viên châu Âu.

5.      Hiện đại hóa chương trình giảng dạy đại học trong các chuyên ngành đào tạo được xác định ưu tiên tại các nước đối tác, thông qua Hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ châu Âu (ECTS), hệ thống 3 bậc (LMD) và việc công nhận bằng cấp. 

  • Các mục tiêu cụ thể:

1.      Khắc phục những lỗ hổng về chất lượng trong quản lý tổ chức và thiết kế, phát triển các dự án du lịch bền vững, nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên và các cán bộ trong các doanh nghiệp.

  1. Hỗ trợ một sự thay đổi sâu sắc trong các hoạt động chuyên môn thông qua việc triển khai một hệ thống mô đun hoàn chỉnh bao gồm tất cả các nhu cầu của việc đào tạo ban đầu và liên tục trong ngành du lịch bền vững và có thể truy cập trong FOAD (đào tạo mở và từ xa) từ các nguồn tài liệu số hóa.

3.      Chuyên nghiệp hóa các chương trình đào tạo về du lịch bền vững tương thích với tiến trình Bologne và qui chuẩn châu Âu về văn bằng chứng chỉ (CEC) và có sự tham gia một phần (trong chương trình đào tạo) của các công ty.

4.      Xây dựng 2 khóa học mới trên FOAD về phát triển du lịch bền vững: một chương trình đào tạo cử nhân chuyên nghiệp về “Quản trị du lịch bền vững” và một chương trình đào tạo chuyên nghiệp về “Chiến lược phát triển du lịch bền vững”.

5.      Đào tạo 20 giảng viên đại học tại châu Âu.

6.      Đào tạo các khóa học mới này tập trung và từ xa ở mỗi nước cho khoảng 270 sinh viên.

6.      Xây dựng một trung tâm tài nguyên xuất sắc ở mỗi nước, trung tâm nguồn lực, hỗ trợ cung cấp tư vấn và chuyên môn về du lịch bền vững.

7.      Xây dựng hệ thống mô-đun FTLV (đào tạo suốt đời) về du lịch bền vững, có thể truy cập trên FOAD từ tài nguyên giảng dạy kỹ thuật số và đào tạo 50 chuyên gia cho mỗi quốc gia.